XÜSUSİ RABİTƏ VƏ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

KOMPÜTER İNSİDENTLƏRİNƏ QARŞI MÜBARİZƏ MƏRKƏZİ

İnsident bildir

CVSS

Common Vulnerability Scoring System Version 3.0 Calculator

Təməl Ölçmələr

Hücum vektoru (AV)

Hücumun Qəlizliyi (AC)

İmtiyazlara Tələb (PR)

İstifadəçi ilə əlaqə (UI)

Fəaliyyət Sahəsi (S)

Konfidensiallığa Təsir (C)

Tamlığa təsir (I)

Əlyetərliliyə təsir (A)

Təməl Qiymətləndirmə

Vector String - select values for all base metrics to generate a vector

Aralıq Ölçmələr

Boşluğun Eksplotasiyaya Səviyyəsi (E)

Bərpaolunma Səviyyəsi (RL)

Məlumatın Dəqiqliliyi (RC)

Aralıq Qiymətləndirmə

Mühit Ölçmələri

Hücum Vektorunun Modifikasiyası (MAV)

Hücum Qəlizliliyinin Modifikasiyası (MAC)

İmtiyazların Modifikasiyasına Tələb (MPR)

İstifadəçi ilə əlaqənin Modifikasiyası (MUI)

Fəaliyyət Sahəsinin Modifikasiyası (MS)

Konsidensiallığa təsirin modifikasiyası (MC)

Tamlığa təsirin modifikasiyası (MI)

Əlyetərliliyə təsirin modifikasiyası (MA)

Konfidensiallığa tələb (CR)

Tamlığa tələb (IR)

Əlyetərliliyə tələb (AR)

Mühit Qiymətləndirmə